Целодневна детска градина „Слънце" е открита през 1965 год. и се намира в центъра на град Велико Търново.Разположена е в две сгради.Основната,специално построена сграда има четири обособени групи със самостоятелни просторни и слънчеви занимални,спални,умивални,офиси и гардеробни,кухненски блок,физкултурен салон и методичен кабинет.Приспособената сграда е двуетажна къща с устроени на първия етаж столова,офис и санитарен възел ,а на втория етаж- занималня,спалня и гардеробна,като двата етажа са вътрешно свързани.
Разположението на детската градина,близостта й до всички културни институции и административния център,както и непосредствената й близост до ОУ"Св.Патриарх Евтимий",висококвалифицираният педагогически колектив и добрият социално-психологически климат в нея,осигуряват добра посещаемост на децата и я правят предпочитана от родителите.
Приемът в ЦДГ"Слънце"се извършва вследствие подбор на приетите молби,съобразен с основни критерии,утвърдени от Педагогическия съвет.За дните,в които децата са посещавали детското заведение,се заплаща месечна такса,съобразно Закона за местните данъци и такси и Наредбата за местни данъци и такси на Великотърновския общински съвет.
През учебната 2010 - 2011 год.в ЦДГ"Слънце"се отглеждат и възпитава общо 158 деца,при капацитет 130 деца,разпределени в 5 групи.Възпитателният процес в детската градина е насочен към формиране на нравствени качества у децата, на умения и навици за търсене и намиране на морален изход от различни жизнени ситуации. Затова дейността на педагозите е насочена към:
--Създаване на модели на поведение и отношение към обществото (в частност – детската градина и семейството), изграждащи ценностната система на децата.
--Възпитаване на децата да възприемат естествено различията между хората, да ги уважават и зачитат, да развиват чувства и нагласи за взаимопомощ, проява на великодушие и толерантност.
--Включване на децата в разнообразни творчески дейности, създаващи емоционални нагласи и пробуждане на нравствено-естетически чувства и постъпки .
В условията на детската градина съществуват големи възможности за положителни взаимоотношения между децата и възрастните. Добрият учител трябва да постигне необходимия баланс между уважение и взискателност, като създаде условия за реализация на личностния потенциал на всяко дете.
Чрез обучението на всички деца, предучилищното образование има за цел да осигури овладяването на ключови компетентности и развитие на способности у тях като:
• Речева компетентност;
• Социални способности за взаимодействие;
• Социално ориентирано поведение в природата и обществото
• Познавателни способности за осъзнаване на математически представи и връзки;
• Творчески способности за изразяване в играта, познанието, общуването и изкуството;
• Социални компетенции за саморегулиране, което се изразява в проява на самостоятелност и инициативност в приложно-практически план.
В предучилищния период възпитателно – образователният процес се характеризира с особености, произтичащи от възрастта на децата. Той е перманентен процес на възпроизвеждане на историческия опит, определен в предметните форми на културата, чрез системата от дейности в детската градина.
За по-ефективното провеждане на възпитателно образователния процес, за неговата приемственост и интеграция със семейството и училището, за научната му обоснованост и за разнообразието и богатството от форми и методи, детската градина трябва да бъде инициатор и организатор на такъв вид връзки и отношения с обществените организации и лица, че да удовлетворява максимално потребностите на родителите и децата, и своите потребности – повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес, подобряване имиджа на детското заведение, конкурентно способността му и реализирането на допълнителни приходи.
Постигането на тези цели осигурява ефективността на процеса на обучение в детската градина.

 

 1. Нашата стратегическа цел е превръщането на ЦДГ"Слънце" в динамично работеща ефективна организация и съвременна детска градина,отличаваща се със следните особености:
 • Професионално ръководство – ангажираност, професионализъм и умения за работа с хората;
 • Обща цел и ясни задачи – виждания и цели, които се споделят от всички;
 • Благоприятна среда – атмосфера на ред и целенасоченост;
 • Разнообразни дейности – насочени към детето;
 • Високи очаквания – към постиженията на децата;
 • Положителна подкрепа – ясни и сравними правила, които се следят от всички, които работят с децата;
 • Следене на напредъка – постиженията на децата се следят и регистрират;
 • Гарантирането на правата и отговорностите на децата – подпомагане на самочувствието на децата и поощряване поемането на съобразени с възрастта им отговорности, които могат да поемат;
 • Целенасочено обучение и възпитание – взаимодействие, ориентирано към детето, точно организирани и структурирани занимания с ясна цел и съобразяване с различните възможности на всяко дете;

2. Партньорство :

         --между детската градина и семейството. Родителите активно участват в дейността на децата и в живота на детската градина.
          --между детската градина и училището- Осигуряване на системна и обективна обратна връзка
          --тясно взаимодействие и сътрудничество с бизнессредите и местната общност.


3. Принципи на развитие на ЦДГ"Слънце"

 • Децентрализация и разширяване на автономността на ЦДГ
 • Хуманизация на дейността- насочването й към ценностите на детската личност.
 • Мотивираност и ориентация към позитивни и резултатни действия при възпитанието и обучението на децата.
 • Гъвкавост на решенията и бързо реагиране при проблем.
 • Икономичност и качество на дейността.
 • Съгласуваност и координация- Община, РИО на МОМН,Областна управа,Училищно настоятелство.